Latest Posts

Napassorn Saiyasuwan
24 มกราคม 2023
General
 สำหรับศาลเจ้าและสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเท...
wipthawat_super
30 มกราคม 2023
Tour Program
เดินทาง กุมพาพันธ์ 2566   โปรโมทชั่น 1 แ...
Napassorn Saiyasuwan
01 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> MUAN รหัสเที่...
Chaowanakorn Rhuttanaourai
08 กุมภาพันธ์ 2023
General
Tour Program
Day 1: Visit Kings Park and Botanic Garden: Take a...
wipthawat_super
26 กุมภาพันธ์ 2023
General
 ฉบับภาคใต้เริ่มต้นขึ้น|คนญี่ปุ่นเที่ยวภาคใต้...

เลือกภาษาของคุณ

9/495 M.1 ,Bang Sao Thong, Samutprakarn. [email protected]

นวัตวิถี สืบสานสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรมสู่วิถีชีวิต

 นวัตวิถี คืออะไร? 

คือแนวทางที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งต้องการการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดความยั่งยืน สร้างรากฐานที่แข็งแรงต่อชุมชนและกระจายรายได้ต่อประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นมา 'นวัตวิถี' คือหนึ่งในแนวทางนั้นโดยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้โดยมีการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน

  

ONW3

    โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจของชุมชนและเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กระนั้นการดำเนินการรูปแบบข้างต้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กระจุกอยู่ในกลุ่มนายทุนขนาดเล็กและไม่สามารถกระจายรายได้เท่าที่ควร ดังนั้นนวัตวิถีจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมแกร่งสินค้า OTOP โดยเปลี่ยนจากขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเป็นการขายในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญา วัตฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างคุณค่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อให้สามารถกระจายรายได้อย่างแท้จริง

    กล่าวโดยสรุปแล้ว นวัตวิถีเกิดจากการผสมผสานคำว่า 'นวัตกรรม' และ 'วิถีชีวิต' โดยเป็นโครงการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่นำสินค้าเด่นของชุมชนออกไปขายข้างนอกชุมชนแต่ชักนำให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวภายใน รับรู้วิถีชีวิต ซึมซับวัฒนธรรม และได้ประสบการณ์มากกว่าจะเป็นเพียงสินค้าชิ้นเดียว เป็นการสร้างการแข่งขันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองไปพร้อม ๆ กัน  กลายเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคใหม่ที่ควรได้รับการผลักดันอีกครั้ง

ที่มารูปภาพและข้อมูล : https://cep.cdd.go.th

ศึกษาข้อมูลและติดตามการเครื่องไหวของโครงการได้ที่ :  www.facebook.com/nawatwithi

Napassorn Saiyasuwan

Newspaper

We believe that great journalism has the power to make each reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more just.

News

Page Categories

Blog Categories

Forum Record