jr_define('_JOMRES_MICROMANAGE_CREATE_ROOM_1',"You need at least one room of one of the following types before you can create a tariff :"); jr_define('_JOMRES_MICROMANAGE_CREATE_ROOM_2',"Go to Settings > Rooms and create a room first, once you have done that you will be able to create a tariff for that room type."); ทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ - สังคม

ทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ - สังคม blank

ประเทศไทย (หนองคาย)


Tap to call 091-5149156
ทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ - สังคม , , , 4300, 091-5149156
/ / / /
คะแนนเฉลี่ย0.0
คะแนนโหวตทั้งหมด0
  Fully booked
ติดต่อเรา
qrcode

รายละเอียดสินทรัพย์

รายการนำเที่ยวหนองคาย - เวียงจันทน์ - อำเภอสังคม 2 วัน 1 คืน

วันแรก  หนองคาย - เวียงจันทน์ - อำเภอสังคม

วันที่สอง  วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - วัดหินหมากเป้ง - วัดโพธิ์ชัยหนองคาย

Section 1

Lorem ipsum...

Section 1

Lorem ipsum...

Section 2

Lorem ipsum...

Section 3

Lorem ipsum...

/* Style the buttons that are used to open and close the accordion panel */ .accordion { background-color: #eee; color: #444; cursor: pointer; padding: 18px; width: 100%; text-align: left; border: none; outline: none; transition: 0.4s; } /* Add a background color to the button if it is clicked on (add the .active class with JS), and when you move the mouse over it (hover) */ .active, .accordion:hover { background-color: #ccc; } /* Style the accordion panel. Note: hidden by default */ .panel { padding: 0 18px; background-color: white; display: none; overflow: hidden; }

Section 2

Lorem ipsum...

Section 3

Lorem ipsum...

วันแรก
06.00 น.    รถตู้ปรับอากาศรับคณะที่สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย นำคณะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารไข่กระทะที่ร้านอาหาร ครัวบุญชู

08.00 น. นำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางข้ามสะพานเข้าสู่ด่านลาว   เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสนำ คณะเดินทางเข้าสู่ เวียงจันทน์ 

09.00 น. ถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ แวะเข้าสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่และ สวยงามที่สุดของเวียงจันทน์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้า    

10.00 น.   นำคณะชม และถ่ายรูป อนุสาวรีย์ประตูชัย  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว – ฝรั่งเศส อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดด เด่น ของเวียงจันทน์                                          

10.30 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   ก่อนที่จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ) 

11.00 น.   นำคณะ นมัสการ  เจ้าแม่ศรีเมือง   ที่วัดศรีเมือง ที่ชาวลาวสักการบูชาถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแม่ของ 

13.00 น. นำคณะชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ร้านหัตถกรรมลาว  เป็นฝากของที่ระลึกจากประเทศลาว  เช่น  ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เครื่องเงิน  เสื้อยืด  

14.00 น. นำคณะเข้าชมร้านสมุนไพรจีน ที่ ร้าน Asia เช่น  โสม  บัวหิมะ  กาวผึ้ง  ยารักษาโรคต่าง ๆ

14.30 น. นำคณะเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว – ไทย

15.00 น. ถึงด่านมิตรภาพฝั่งลาว  ผ่านขั้นตอนการแจ้งเอกสาร และให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี   มีสินค้าประเภทน้ำหอม , เหล้า , ไวน์ , บุหรี่และขนมมากมายหลายชนิด

16.00 น. นำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่ ด่านหนองคาย เดินทางต่อ สู่ อำเภอสังคม  ระยะทาง  97  กม.

18.00 น. คณะเดินทางถึง อ. สังคม  เข้าที่พักโรงแรมสังคมริเวอร์วิว  หรือบ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สอง
05.00 น.          นำคณะเดินทางสู่ภูห้วยอีสันถึงจุดเปลี่ยนรถที่อบต.บ้านม่วงนำท่านเปลี่ยนนั่งรถอีแต๋นเพื่อ

                        เดินทางสู่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าที่สวยงามที่สุดของหนองคาย

06.00 น.          นำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 

08.00 น.          นำคณะเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สูงกว่าระดับน้ำทะเล 550 ม.

                        มีจุดชมวิวเรียกว่า สกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงหน้าหนาวชมทะเลหมอก

                        ยามเช้า ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดหนองคาย

09.30 น.          คณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็น

                        พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร

                        คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

11.30 น.          นำคณะแวะซื้อของฝากจาก อ. สังคม ที่ร้านแม่อารักษ์  เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยแปรรูป

12.00 น.          จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  รับประทานอาหารกลางวัน

                        เก็บสัมภาระ  เช็คเอ๊าท์  ออกจากโรงแรมที่พัก

13.00 น.          นำคณะเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย

14.00 น.          นำคณะไหว้ เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดหินหมากเป้งในบรรยากาศสงบ ร่มรื่นริมฝั่ง                             แม่น้ำโขงหรือ ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ เมื่อก่อสร้าง                        แล้วเสร็จ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                        เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน ทรงบรรจุอัฐิพระราชนิโรธรังสีฯ ( เทสก์  เทสรังสี ) 

                        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540

15.30 น.          นำคณะนมัสการหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย

                        วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ซึ่งพระบาทสมเด็จ                        พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า

                        พระอุโบสถวัด โพธิ์ชัย ในวันที่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

16.00 น.          คณะ เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดสินค้าอินโดจีน ( ท่าเสด็จ )  เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก             จากหนองคาย

17.00 น.          รับประทานอาหารค่ำที่ร้านแดงแหนมเนือง  ร้านอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของหนองคาย

18.00 น.          นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟหนองคาย  เช็คตั๋วรถไฟ และสัมภาระให้เรียบร้อย

19.10 น.          คณะเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ กรุงเทพฯ     โดยสวัสดิภาพ.

ฟีเจอร์

Days

แผนที่

รีวิว

There are no reviews for this property yet.

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Your data

Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.

You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you

DO YOU GIVE US PERMISSION TO STORE THIS INFORMATION??


You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.

The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.

When you make a booking with us, by necessity more information is stored.

  1. The technicalites of the booking form are captured and retained for a maximum of 60 days. This is required so that On Request bookings can be turned into full bookings once a booking is approved, and for analysis by our teams in case there is an issue with a booking. If you were not logged in when you made a booking then we will email you a username and password so that you can view your booking history and exercise your Right To Be Forgotten (RTBF) if you wish to do that.
  2. Data entered into the booking form, for example name, email address, real address is stored for a maximum of 365 days after the booking's departure date. This information is stored in encrypted form in our database so that only authorised people can view it. If you make a booking then by law we must store your PII whilst the booking is valid. Once the booking has completed, either because it has been cancelled or you have been checked out, then you will be able to exercise your RTBF by logging in and visiting the "Your data" page. Invoice information for completed bookings will still be securely stored in our database to ensure that we abide by relevant tax laws but you will be able to remove all other PII after the booking is completed.
  3. When you consent to your information being stored as described above, we are legally obliged to store this consent in our database. This information will include your IP number and the content of the opt-in form. We will retain this consent notification indefinately (this is a legal requirement).
Agent vcard

Nong Khai

วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 26 26 Clouds เมฆเต็มท้องฟ้า
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 33 26 Rain ฝนปานกลาง
วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562 31 25 Rain ฝนปานกลาง
วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562 36 26 Rain ฝนเบา ๆ
วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2562 34 27 Clouds เมฆเต็มท้องฟ้า
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 34 25 Rain ฝนปานกลาง
วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 32 26 Rain ฝนแบบแรง
VSOTOUR Properties Feed