fbpx

VGlobalNet Terms  and conditions

 

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง “VGlobalNet” และ ผู้ใช้บริการที่ได้ใช้บริการบน “……….”  โดยการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์และแอพมือถือ, อีเมล์, โทรศัพท์และโปรแกรมการสนทนา) ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างรวมทั้งแนวทางใด ๆ ที่จะเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในอนาคต

 

๑. คำนิยาม

            “VGlobalNet” หมายถึง VGlobalNet Co., Ltd. และ บริษัทในเครือ

          ผู้ใช้บริการ หมายถึง  “สมาชิก หรือ บุคคลทั่วไป ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าขอใช้บริการทางการท่องเที่ยวหรือ บริการที่ต่อเนื่องกัน ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการเข้าถึงบริการดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่ “VGlobalNet” ได้อำนวยความสะดวกหรือ ได้จัดช่องทางการเข้าถึงไว้ให้

          แพลตฟอร์ม หมายถึงซอฟต์แวร์, ชุดคำสั่ง หรือ ช่องทางสื่อสารที่จัดทำขึ้น หรือ มีไว้ให้ใช้โดย “VGlobalNet” ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์และ แอปมือถือ, อีเมล์, โทรศัพท์ โปรแกรมสนทนา ฯลฯ

          ผู้ให้บริการ หมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่ทำธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ได้นำบริการของตนขึ้นแสดง เผยแพร่ บนแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ สมาชิก หรือผู้ใช้บริการ”  หรือบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึง รับรู้ ถึงรูปแบบการบริการที่ตนมี โดยหวังให้เกิดความสัมพันธุ์ในเชิงธุรกิจขึ้นระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับ ผู้ให้บริการ

          สมาชิก หมายความถึงผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบของ “VGlobalNet” ไม่ว่าจะโดยผ่านแพลตฟอร์มใดๆก็ตามของ “VGlobalNet” โดย อาจ หรือมีความประสงค์ที่จะได้ขอเข้ารับ หรือใช้บริการ ต่อบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่มีไว้ให้ หรือ ปรากฏอยู่บน แพลตฟอร์มของ “VGlobalNet”

          เนื้อหา หมายถึงข้อความกราฟิกภาพ, เพลง, วิดีโอ, แผนที่หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้นำเข้ามาบนฐานข้อมูลหลักของ “VGlobalNet” ไม่ว่าจะโดยผ่าน แพลตฟอร์ม ใดๆของ “VGlobalNet” หรือโดยช่องทางอื่นนอกเหนือจากทางแพลตฟอร์มที่ “VGlobalNet” ได้จัดทำไว้ให้

 

. ขอบเขตการให้บริการ

            “VGlobalNet” เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ ที่ ๙๙ / ๔๙๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐   มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวก โดยการเปิดให้บริการจองที่พัก หรือ บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการทางการท่องเที่ยว ผ่านทางแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” เช่น เว็บ Mobile App, โปรมแกรมสนทนา, โทรศัพท์และอีเมล สำหรับผู้ให้บริการท่องเที่ยว ( "ผู้ให้บริการ" ตัวอย่างเช่น โรงแรม, บริการอพาร์ตเมนท์ รีสอร์ทเข้าพักที่บ้าน, เกสเฮ้าส์, หอพัก, โมเต็ล, ที่พักและอาหารเช้า (Bed and breakfast) , บริการรถเช่า, สายการบิน, การจัดส่งสินค้า, ผู้ประกอบการรถทัวร์, รถไฟ) ที่จะเผยแพร่ โฆษณาคุณสมบัติของพวกเขา / บริการสำหรับการสำรองห้องพักเปิดใช้งานการจองบริการของพวกเขา แพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการโดยวิธีการของการค้นหารูปแบบของการบริการ ดูโปรไฟล์ของผู้ให้บริการและสำรองขอใช้บริการล่วงหน้า

            โดยทำการสำรองห้องพักผ่าน “VGlobalNet” จะมีผลให้ ผู้ใช้บริการเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายโดยตรงกับ ผู้ให้บริการ โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำการสำลองขอใช้บริการล่วงหน้ากับ ผู้ให้บริการแล้วนั้น “VGlobalNet” จะทำหน้าที่ เป็นเพียงตัวกลางสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ”  และทาง “VGlobalNet” จะทำหน้าที่สรุปรายละเอียดการจองห้องพักของผู้ใช้บริการเพื่อส่งไปยัง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการยืนยันว่าตนสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ในนามของผู้ให้บริการ

            ผู้ให้บริการอาจเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการหรือข้อเสนอโดย ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ผู้ให้บริการที่ ผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจที่จะใช้บริการด้วย

            “VGlobalNet” จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดตกบกพร่องใดๆจากการให้บริการโดย ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ขอเข้ารับบริการ

            “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการที่จะระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการบำรุงรักษาทั่วไปหรือโดยเหตุผลอื่นๆ

            แพลตฟอร์มนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ("ช่องทางเชื่อมโยงเว็บไซต์") ซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินการโดย “VGlobalNet” ทั้งนี้ “VGlobalNet” ไม่อาจควบคุมหรือดูแลเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่อาจรับความรับผิดชอบสำหรับการเข้าใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าว โดยการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานและการให้บริการที่ระบุอยู่ในแต่ละเว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าว

 

๓. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

            ๓.๑. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและเข้าสู่ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

            ๓.๒. ผู้ใช้ต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ปีบริบูรณ์

            ๓.๓. ผู้ใช้จะต้องใช้แพลตฟอร์มโดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข

            ๓.๔. ผู้ใช้จะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการค้นหาผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวและ จะทำการจองโดยความต้องการของ ผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลอื่นซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตให้จองหรือเข้าขอรับบริการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการจอง หรือทำการแทนผู้อื่น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบุคคลอื่นดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ใช้บริการจะได้ทำในนามของพวกเขารวมถึงกฎระเบียบและข้อจำกัดดังกล่าวที่จะมีผลบังคับใช้

            ๓.๕. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ชื่อที่ถูกต้อง, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น

            ๓.๖. เฉพาะผู้ใช้บริการที่จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้ไว้ในกรณีของข้อผิดพลาดใด ๆ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการให้ข้อมูลใว้ “VGlobalNet” จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดเช่นนั้น

            ๓.๗. ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดย ผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มจะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ สมบูรณ์

            ๓.๘. ผู้ใช้บริการจะต้องปกป้องรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตนเอง โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อใช้งานใด ๆ หรือการใช้ผิดประเภทของบัญชีผู้ใช้

            ๓.๙. บริการที่ “VGlobalNet” มีให้บริการนั้นเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปขายต่ออีกทอดนึ่ง หรือการทำให้ช่องทางเชื่อมต่อเปลี่ยนไป, คัดลอก, การแสดง, การดาวน์โหลดหรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อการพาณิชย์ใด ๆ หรือเพื่อนำไปใช้เพื่อแข่งขันทางการค้ากับ “VGlobalNet”

 

. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

            ๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและเข้าสู่ข้อตกลงการใช้งานตามข้อตกลงนี้

            ๔.๒ ผู้แทนของผู้ให้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

            ๔.๓ ผู้ให้บริการจะต้องใช้แพลตฟอร์มให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข

            ๔.๔ ผู้ให้บริการจะใช้แพลตฟร์อมนี้เพื่อแสดงรายการ การให้บริการทางการท่องเที่ยวของตน หรือ การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น

            ๔.๕ ผู้ให้บริการต้องเปิดให้หรืออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักหรือบริการของเขาผ่านทางแพตฟร์อมที่ “VGlobalNet” ทำไว้ให้

            ๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องให้ชื่อทางธุรกิจหรือชื่อผู้ติดต่อ, ที่อยู่, อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์และเอกสารที่ทางรัฐบาลได้ให้ไว้เพื่อแสดงตน, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนบริษัท แก่ “VGlobalNet”เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของผู้ให้บริการ

            ๔.๗ เฉพาะผู้ให้บริการเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ หรือความเสียหานอันเกิดจากการให้ข้อมูล ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยที่ “VGlobalNet” จะไม่ต้องรับผิดต่อผล ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดนั้น

            ๔.๘ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดทำโดยผู้ให้บริการและได้นำขึ้นแสดงบนแพลตฟอร์มใดๆของ “VGlobalNet”จะต้องเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

            ๔.๙ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ ที่จะปกป้องรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดสำหรับการใช้งานใด ๆ หรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานภายได้ชื่อของตน หรือ การใช้งานผิดประเภทของบัญชี

            ๔.๑๐ ผู้ให้บริการจะทำหน้าที่สำหรับการลงรายละเอียดการให้บริการ และจองบริการด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ให้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้นำบริการที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” ไปขายต่ออีกทอดนึ่ง หรือการทำให้ช่องทางเชื่อมต่อเปลี่ยนไป, คัดลอก, การแสดง, การดาวน์โหลดหรือทำซ้ำเนื้อหาหรือข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อการพาณิชย์ใด ๆ หรือเพื่อนำไปใช้เพื่อแข่งขันทางการค้ากับ “VGlobalNet”

            ๔.๑๑ ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจองห้องพักหรือบริการของตน ที่เกิดขึ้นจากการจองของผู้ใช้บริการ

            ๔.๑๒ ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของตน

            ๔.๑๓ ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการให้บริการทั้งหมดที่ให้ไว้

            ๔.๑๔ ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความพร้อมในการให้บริการและการกำหนดราคาของการให้บริการ

            ๔.๑๕ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีที่จำเป็นและส่งไปยังรัฐบาล

            ๔.๑๖ ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ นโยบายการยกเลิกการจอง และนโยบายการขอคืนเงิน

 

 

๕. ความถูกต้องของข้อมูล

            เนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการ ที่ได้แสดงบนแพลตฟอร์มจะเป็นเนื้อหาที่ ผู้ให้บริการ ได้นำเข้าไว้ให้แก่ “VGlobalNet” ทั้งนี้ผู้ให้บริการ จะได้รับสิทธ์ให้เข้าถึงเพื่อแก้ใขข้อมูลหรือปรับปรุ่งข้อมูลเช่น อัตราห้องพักว่าง ราคาห้องพัก อัตราค่าบริการการท่องเที่ยวเป็นต้น ให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดเช่นอัตราห้องพักว่าง ราคาห้องพัก อัตราค่าบริการการท่องเที่ยวและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้หรือจะปรากฏบนแพลทฟอร์มของ “VGlobalNet” แม้ “VGlobalNet”  จะได้ใช้ความระมัดระวังตามเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” ทั้งนี้ “VGlobalNet”  จะไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนหรือถูกต้องเพียงบางส่วน และ “VGlobalNet” จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ผิดหรือเท็จหรือการไม่ส่งข้อมูล ผู้ให้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บน แพลตฟอร์มของ “VGlobalNet”

 

. ค่าบริการ

            “VGlobalNet” จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการลงสินค้าหรือการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากผู้ให้บริการที่ได้ลงข้อมูลหรือนำเสนอการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” โดยค่าธรรมเนียมนั้นจะเรียกเก็บเป็นส่วนแบ่ง (commission) จากทุกๆ ธุระกรรมทางการเงิน (Transaction) ที่ ผู้ให้บริการได้รับจาก ผู้ใช้บริการ

            “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ระบุให้ผู้ใช้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่ม โดยข้อความดังกล่าวจะแสดงให้ผู้ใช้บริการได้ทราบในระหว่างขั้นตอนการจอง โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น รวมถึงการชำระภาษี

            “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขใดๆ ซึ่งข้อตกลง หรือค่าธรรมเนียมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

๗. วิธีการชำระเงิน

            “VGlobalNet” ได้ให้วิธีการชำระเงินที่หลากหลายสำหรับ ผู้ใช้บริการที่จะชำระค่าบริการต่อ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว การชำระเงินที่จ่ายโดยผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ทั้งผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการ ทั้งนี้การชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สาม

            ตัวเลือกการชำระเงินต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้

            ๗. เลือกการชำระเงินออนไลน์

                        ๗.๑.๑ บัตรเครดิต

                        ๗.๑.๒ บัตรเดบิต

                        ๗.๑.๓ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

            ๗. ตัวเลือกการชำระออฟไลน์

                        ๗.๒.๑ โอนเงินผ่านธนาคาร

                        ๗.๒.๒ เช็ค

            ในกรณีของการเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางแบบออฟไลน์เช่นเช็คและโอนเงิน การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการหลังจากได้รับเงินแล้วเท่านั้น

 

. การยกเลิกและการคืนเงิน

            ผู้ใช้บริการ ยอมรับและตกลงกับนโยบายการยกเลิกและนโยบายการคืนเงินของ ผู้ให้บริการรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ และเงื่อนไขของ ผู้ให้บริการที่ต่อเนื่องกับการจองหรือระหว่างการเข้าพักรวมทั้งการให้บริการและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ผู้ให้บริการ

            การปรับเปลี่ยนนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินของแต่ละผู้ให้บริการ จะแสดงในหน้าข้อมูลของผู้ให้บริการสำรองห้องพักและในระหว่างทำการจองที่พักหรือบริการทางการท่องเที่ยว รวมในอีเมล์ยืนยันการทำธุรการการจองของผู้ใช้บริการ

            โปรดทราบว่าราคาการให้บริการทางการท่องเที่ยวบางอย่างหรือข้อเสนอพิเศษอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ทั่วถึงสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะทำการสำรองห้องพัก หรือบริการทางการท่องเที่ยว

            หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะทบทวนปรับหรือยกเลิกการจองห้องพัก ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบบัญชี สมาชิกและปฏิบัติตามคำแนะนำในนั้น ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการ เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการ ตามที่นโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการ ได้ระบุข้อกำหนดนั้นๆไว้

            ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการอ่านหรือติดตามการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการยกเลิกและ นโยบายการคืนเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ให้บริการอย่างรอบคอบก่อนทำการสำรองห้องพักหรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองห้องพัก

 

. นโยบายความเป็นส่วนตัว

            ๙.๑) ผู้ใช้บริการยินยอมและยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “VGlobalNet”  ผู้ใช้บริการได้ยินยอมว่าข้อตกลงและเนื้อหาของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ

                      ทางเราจะไม่ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามและทางเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ให้ข้อมูลนั้นให้กับทางเราเป็นการส่วนตัว  การให้ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเพื่อรับบริการเป็นอีกสิทธิ์หนึ่ง

                        ในเบื้องต้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จะถูกนำมาใช้เพื่อการให้บริการเป็นหลัก ข้อมูลนั้นยังถูกนำมาใช้เพื่อให้ทางเรารู้จักคุณและผู้ใช้งานอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากขึ้น

            ๙.๒) คุกกี้ แฟลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้ใช้อื่น สิ่งนี้ช่วยให้เราให้บริการคุณได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพที่สุดพร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ หรือ แพลตฟอร์มของเรา โดยในการเรียกดูเว็บไซต์หรือ แพลตฟอร์มของเรา ท่านตกลงที่จะเปิดใช้งานระบบ คุกกี้ของ “VGlobalNet”

                        ผู้ใช้บริการสามารถที่จะลบคุกกี้ที่ถูกเรียกใช้อยู่บนอุปกรณ์ของตนโดยทางผ่านเว็บไซต์ หรือ แพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” หรือต้องการที่จะหยุดการเรียกใช้ข้อมูลคุกกี้เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ต่างๆ ของ  ตน เช่นนี้แล้วผู้ใช้บริการก็สามารถทำได้ตลอดเวลา แต่การทำเช่นนั้น จะมีผลให้เว็บไซต์ หรือ แพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” ไม่อาจสามารถทำงานได้เต็มที่ตามที่ผู้ใช้บริการคาดหวังและรูปแบบการทำงานบางอย่างอาจจะสูญเสียไป

 

                        คุกกี้ คือข้อมูลที่ระบุตัวตนของอุปกรณ์ของท่านและจะทำงานต่อเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” คุกกี้จะทำให้การใช้เว็ปไซต์หรือ แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการบันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคุกกี้นั้นจะมาจากการนำเข้าจากผู้ใช้เท่านั้น คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้หรืออ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์อื่น การใช้คุกกี้คือมาตรฐานทั่วไปที่สามารถพบได้ในส่วนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่าง

                        “VGlobalNet” ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ที่จะปรับแต่งบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบัน เพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ การปรับปรุงทั้งหลายทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าว

                        “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจและยินยอมตกลงรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

๑๐. การใช้บริการผ่านสื่อของ “VGlobalNet”

            แพลตฟอร์มอาจมีบริการด้านการสื่อสารเช่นอีเมล, ข้อความเสียง หรือการสนทนาผ่านทางวิดีโอ บริการกระดานข่าว, บล็อก, ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายผ่านหัวข้อเฉพาะ ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้บริการช่องทางการการสื่อสารเพื่อที่จะโพสต์ส่งและรับข้อความและสื่อที่มีความเหมาะสมและที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการสื่อสารโดยเหมาะสมเท่านั้น และ ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะไม่:

            ๑๐.๑ ใส่ร้ายสบประมาทก่อกวนข่มขู่หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายต่อผู้อื่น

            ๑๐.๒ เผยแพร่โพสต์, อัปโหลด, แจกจ่ายหรือเผยแพร่ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมดูหมิ่นหมิ่นประมาทละเมิดลามกอนาจารหรือข้อความที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูล;

            ๑๐.๓ การอัปโหลดไฟล์ที่มีซอฟแวร์หรือชุดคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเว้นแต่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลัษณ์อักษรให้เผยแพร่ได้

            ๑๐.๔ อัพโหลดหรือแจกจ่ายไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันอื่น ๆ หรือโปรแกรมที่อาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์

            ๑๐.๕ โฆษณาหรือเสนอที่จะขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ เว้นแต่บริการช่องทางการสื่อสารดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้

            ๑๐.๖ การดำเนินการหรือส่งต่อการสำรวจหรือแบบสอบถาม, หรือจดหมายลูกโซ่;

            ๑๐.๗ ดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการในช่องการสื่อสารที่ ผู้ใช้บริการทราบหรือควรจะทราบ ว่าไม่สามารถทำการเผยแพร่ได้อย่างถูกกฎหมาย

            ๑๐.๘ ปลอมแปลงหรือปกปิดการอ้างถึง แหล่งที่มาของผู้เขียนซึ่งถือกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือปิดบังต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในแฟ้มที่ถูกอัปโหลด;

            ๑๐.๙ ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการให้บริการการสื่อสารในด้านใด ๆ

            ๑๐.๑๐ ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งในขณะที่ใช้บังคับอยู่ในหรือนอกประเทศไทย; และ

            ๑๐.๑๑ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการใช้งานของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้    

            “VGlobalNet” จะตรวจสอบข้อความหรือ วัสดุที่โพสต์ผ่านทางบริการช่องทางการสื่อสารและจะลบข้อความหรือวัสดุใด ๆ โดยดุลยพินิจของ “VGlobalNet” และ “VGlobalNet” สงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงของผู้ใช้บริการเพื่อการใดหรือทั้งหมดต่อบริการช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

            “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความจำเป็นที่จะตอบสนองหรือสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับระเบียบกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อแก้ไขปฏิเสธที่จะโพสต์หรือที่จะลบข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยเป็นดุลยพินิจของ “VGlobalNet” เท่านั้น

            “VGlobalNet” ไม่มีส่วนในการดูแลหรือรับรองเนื้อหาข้อความหรือข้อมูลที่พบในการให้บริการการสื่อสารใด ๆ ดังนั้น “VGlobalNet” ไม่อาจรับผิดชอบต่อความรับผิดรับหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการช่องการสื่อสารและการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการบริการทางการสื่อสารใด ๆ นั้น

 

๑๑. ทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์และเนื้อหา

            สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟแวร์และเนื้อหาทั้งหมด (รวมทั้งภาพที่ถ่ายภาพและนำเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet”) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในหรือผ่านทางแพลตฟอร์มนี้คงเป็นทรัพย์สินของ “VGlobalNet” หรือของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก โดยสิทธิดังกล่าวทั้งหมดจะถูกสงวนไว้โดย “VGlobalNet” และผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บพิมพ์และแสดงเนื้อหาที่ให้มา สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จัดการจำหน่ายหรือผลิตซ้ำในรูปแบบใดซึ่งเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่จะปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้หรืออาจจะใช้เนื้อหาดังกล่าวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจใด ๆ หรือ เพื่อทางการค้า

 

๑๒. เหตุแห่งโมฆะกรรม

            หากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะเป็นผลให้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับในทั้งหมด หรือเป็นโมฆียะหรือสามารถใช้บังคับได้แต่เพียงบางส่วน ให้เป็นผลเฉพาะกับกำหนดข้อดังกล่าว  หรือบางส่วนของข้อกำหนดดังกล่าว    ทั้งนี้แล้วส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ต่อไป

 

๑๓. ความสัมพันธ์

            ไม่มีข้อตกลงใด ๆ หรือเงื่อนใดๆ ที่จะทำให้ ผู้ใช้บริการที่ได้ใช้งานผ่านทางแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” หรือ บนเว็บไซต์ในเครือของ “VGlobalNet” ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฏหมายในรูปแบบของหุ้นส่วน ทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัยระหว่างผู้ใช้บริการ และ “VGlobalNet” และจะไม่มีบุคคลที่มีอำนาจใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อผูกมัด หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีผลในทางกฏหมายซึ่งเป็นผลเกิดความผูกพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง “VGlobalNet”  ทั้งกับ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการ

 

๑๔. หัวข้อ

            ส่วนหัวและหัวเรื่องย่อยที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีการอำนวยความสะดวกและเพื่อระบุตำแหน่งเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะอธิบายตีความกำหนดหรือ จำกัด ขอบเขตหรือเจตนารมของข้อตกลงนี้หรือสิทธิในการใช้แพลทฟอร์มของ ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ให้บริการ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้หรือ ส่วนอื่น ๆ หรือหน้าของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม หรือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ

 

๑๕. การชดใช้ค่าเสียหาย

            ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความคุ้มครอง หรือ จ่ายค่าชดเชยแก่ “VGlobalNet” และ บริษัทในเครือเว็บไซต์รวมถึงผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากความเสียหายใด ๆ และจากหนี้สินจากการเรียกร้องต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เหมาะสมและการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการนั้นและดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายดังกล่าว) หากถูกกล่าวหาว่าผิดหรือความผิดที่เกิดขึ้นโดย “VGlobalNet” และ / หรือ บริษัท ในเครือและผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนและได้รับมอบหมายที่เกิดขึ้นจากผลหรือการกระทำของผู้ใช้บริการหรือ ผู้ให้บริการ

            ผู้ใช้บริการหรือ ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและโดยเฉพาะความรับผิดต่อการละเมิดกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ซึ่งกฎระเบียบหรือกฏทั่วไปของการดำเนินการและ “VGlobalNet” ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดเหล่านั้น

 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิ์

            ผู้ใช้บริการรับทราบว่า “VGlobalNet” เป็นแพลตฟอร์มและไม่อาจรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ใด ๆ ของผู้ให้บริการเนื่องความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าบริการห้องพัก, คุณภาพของการบริการ และกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด  ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการเข้าใช้บริการนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อผิดพลาด ซึ่งเป็น ความรับผิดชอบของ ผู้ใช้บริการที่จะประเมินความถูกต้องให้ครบถ้วนและ คำนวนความเป็นไปได้ของผลดีผลเสียอันเกิดจากคำแนะนำในการให้บริการและข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้น หรือนำเข้าโดย ผู้ใช้บริการรายอื่น ผ่านแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” ทั้งนี้ “VGlobalNet”  ไม่อาจรับประกันว่ารูปแบบการบริการ หรือ สินค้าจะมีความถูกต้องหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการความคุม

            เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีจำกัดเท่าที่ปรากฎ  และ ผู้ใช้บริการโปรดระลึกเสมอว่าอาจเกิดความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป โดยการให้บริการนั้นจะไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ข้อมูลหรือสื่อที่แสดงถึงการให้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งการเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการแสดงถึงการรับรอง หรือชี้นำให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการดังกล่าวโดย “VGlobalNet” หรือบริษัทในเครือ            ข้อผิดพลาดของเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคในกระบวนการการผลิตสื่อหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ “VGlobalNet” อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงในเวลาใดก็ได้ในขอบเขตตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  “VGlobalNet” ไม่อาจรับประกันถึงรายละเอียดของข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่เพียงแต่ข้อมูลของการกำหนดราคา, รูปถ่าย, รายชื่อของสิ่งอำนวยความสะดวกรายละเอียดการให้บริการทั่วไป ฯลฯ ซึ่งส่วนมากเป็นข้อมูลที่ให้ไว้โดย ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

            การจัดอันดับที่แสดงบนแพลตฟอร์มของ “VGlobalNet” นี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้นและ “VGlobalNet” ไม่อาจรับประกันความถูกต้องของการจัดอันดับที่ “VGlobalNet” และบริษัทในเครือได้จัดทำไว้       “VGlobalNet” ไม่สามารถให้การรับประกันต่อความพร้อมของการให้บริการที่ถูกเลือกโดย ผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเข้าขอใช้บริการ บนพื้นฐานของการจัดอันดับนั้น

            “VGlobalNet” ไม่อาจรับประกันว่าตัวเลือกการใช้งานที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โดยข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข ทั้งยังไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ แต่ “VGlobalNet” จะพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้งานอย่างเต็มที่

            “VGlobalNet” ไม่อาจรับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก ผู้ให้บริการอื่น ๆ เช่นสายการบิน เจ้าของโรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

            ผู้ใช้บริการโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่อาจจะป้องกันจากปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรารวมถึง ความไม่พร้อม การที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ความผิดพลาดส่วนบุคคล หรือการหยุดชะงักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมอื่น ๆ หรือเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาใด ๆ หรืองานบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเว็บไซต์นี้      “VGlobalNet” ไม่อาจยอมรับต่อความรับผิดใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมต่อที่สามารถหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้แพลทฟอร์ม “VGlobalNet” โดยเฉพาะความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขาดตกบกพร่องต่อการให้บริการ ของผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการและ “VGlobalNet” ไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่บริการของ ผู้ให้บริการไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดในใบยืนยันการจอง

 

๑๗. การบอกเลิกสัญญาและข้อ จำกัด ของการให้บริการ

            “VGlobalNet” ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงไปยังแพลตฟอร์มและบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเหตุที่ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงหรือ จำกัดสิทธ์การใช้งานแพลตฟอร์มนั้น อาจเป็นเหตุมาจากการละเมิดโดย ผู้ใช้บริการต่อข้อตกลงนี้หรือโดยข้อกำหนดการให้บริการ หรือจากการร้องขอให้บังคับใช้โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุจากการไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระโดย ผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ ในการเชื่อมต่อกับบริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการบริการ ทั้งนี้เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือ บริการและซอฟต์แวร์โดยทันที      “VGlobalNet” จะไม่มีภาระผูกพันต่อผลเสียใดๆที่เกิดจากการระงับการให้บริการ แม้ผู้ใช้บริการจะยังคงมีกิจธุระที่ยังไม่สำเร็จลุร่วงอยู่ก็ตาม  และเมื่อการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ, ยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการมีเก็บไว้ในเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการไม่อาจเรียกคืนข้อมูลเช่นนั้นได้ในภายหลัง

           

๑๘. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            ข้อตกลงนี้และข้อตกลงการให้บริการ จะถูกควบคุมโดยและกำหนดขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดกันแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย  และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

............................................................

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location